Regulamin

STATUT   STOWARZYSZENIA

Gravity Revolt

Rozdział I

§ 1

KLUB nosi nazwę: Klub Rowerowy  „Gravity Revolt

§ 2

KLUB działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. Siedzibą jest  gmina Słopnice

§ 3

KLUB ma prawo używać pieczęci, godła, barw i znaczków organizacyjnych .

§ 4

KLUB opiera swoją działalność na społecznej pracy swoich członków i nie ma charakteru zarobkowego.

Rozdział II

Postanowienia ogólne.

§ 5

Celem KLUBU jest :

– promowanie  kolarstwa górskiego

– propagowanie aktywnych form rekreacji i wypoczynku,

– kształtowanie nowoczesnego wizerunku gminy Słopnice w kraju i poza granicami

-Stwarzanie alternatywy dla młodych ludzi

§ 6

KLUB realizuje swój program:

– organizując rajdy rowerowe, zawody, szkolenia, spotkania,

– współpracując z organizacjami o podobnym profilu działania w kraju i za granicą,

-działając na rzecz ochrony środowiska naturalnego,

– gromadząc środki finansowe na cele statutowe KLUBU.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 7

Członkiem Klubu może zostać każda osoba fizyczna.

§ 8

Warunkiem przyjęcia do Klubu jest aktywny udział w życiu klubu (przede wszystkim uczestnictwo na spotkaniach przynajmniej raz w miesiącu, oraz systematyczne płacenie członkostwa

Przyjęcie po zgodnej decyzji co najmniej 5-ciu klubowiczów, następuje na podstawie złożenia prawidłowo wypełnionej deklaracji członkowskiej zawierającej:

– imię i nazwisko,

– miejsce zamieszkania,

– datę urodzenia,

– oświadczenie o przystąpieniu potwierdzone podpisem wstępującego,

-oświadczenie o przystąpieniu potwierdzone podpisem rodziców /opiekunów (dotyczy osób niepełnoletnich),

– oświadczenie o własnej odpowiedzialności za ewentualne wypadki zaistniałe w ramach działalności klubu.

Przyjęcia dokonuje Zarząd wpisując dane do spisu członkowskiego

§ 9

Członkostwo w Klubie ustaje w następujących przypadkach:

– na własne życzenie członka Klubu,

– po 3 miesiącach absencji na spotkaniach Klubu,

– nieprzestrzegania statutu Klubu.

– niepłacenia składek członkowskich

Decyzje o usunięciu podejmuje Zarząd.

§ 10

Członkowie mają prawo:

– uczestniczyć w imprezach organizowanych przez Klub,

– tworzyć program działalności Klubu,

– współtworzyć stronę internetową Klubu (poprzez nadsyłanie materiałów i sugestii do aktualnego opiekuna witryny),

– korzystać ze sprzętu Klubu

– uzyskiwać informacje na temat działalności Klubu,

– używać godła i barw Klubu.

§ 11

Strój klubowy może posiadać każdy członek klubu, który dokona  wpłaty za strój do skarbnika

(strój staje się bezzwrotną własnością klubowicza),

§ 12

Obowiązkiem członka jest :

– przestrzeganie statutu i regulaminów,

– czynne uczestnictwo w programie.

– płacenie składek członkowskich

Rozdział IV

§ 13

Statut Klubu może być zmieniony gdy Zarząd Klubu zdecyduje, że powinien ulec aktualizacji.

Rozdział V

Władze Klubu

§14

Władzami Klubu są:

Walne Zebranie

Zarząd

Komisja Rewizyjna

§15

Kadencja władz trwa 4 lata.

§20

Walne zebranie dzieli się na:

Zwyczajne – co cztery lata

Nadzwyczajne – zwołane przez Zarząd , na wniosek Komisji Rewizyjnej, na wniosek 1/2 liczby członków zwyczajnych Klubu, z własnej inicjatywy

§16

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

Uchwalenie Statutu Klubu, regulaminu obrad Walnego Zebrania.

Wybór władz Klubu.

Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Uchwalenie zmian statutu i regulaminów.

Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu.

Rozpatrywanie wszelkich wniosków zgłoszonych na Walne Zgromadzenie.

Określanie w formie uchwał zasad i zakresu działalności finansowo-gospodarczej Klubu.

§17

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje na temat, dla którego zostało zwołane

§18

Miejsce, termin oraz porządek dzienny Walnego Zebrania proponuje Zarząd Klubu i zawiadamia na piśmie wszystkich zainteresowanych i uprawnionych do udziału w Walnym Zebraniu członków, co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem.

§19

Zarząd Klubu składa się z 3 – 5 członków.

W razie ustąpienia członka Zarządu Klubu, przysługuje Zarządowi prawo kooptacji z tym, że liczba członków władz pochodzących z wyboru nie może być mniejsza niż 2/3 ogólnej liczby członków.

Zebranie Zarządu Klubu zwołuje Prezes Zarządu Klubu, nie rzadziej niż raz w miesiącu.

W zebraniu zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym zaproszeni goście.

Zarząd Klubu na pierwszym posiedzeniu wybierz z pośród siebie Prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika, członków.

§20

Do kompetencji Zarządu należy :

Przyjmowanie członków, skreślanie z listy członków Klubu, wykluczanie z Klubu, przyjmowanie członka honorowego.

Reprezentowanie klubu na zewnątrz.

Realizacja uchwał Walnego Zebrania.

Kierowanie całokształtem działalności Klubu.

Uchwalanie budżetu Klubu.

Zwoływanie Walnych Zebrań członków Klubu.

Powoływanie i rozwiązywanie komisji specjalistycznych, sekcji sportowych i ich kierowników.

Rozpatrywanie wniosków, podejmowanie uchwał, wydawanie regulaminów i zarządzeń.

Nadawanie oraz pozbawianie tytułu ‚Honorowego Prezesa Klubu, osobie szczególnie zasłużonej w działalności dla dobra Klubu.

Prowadzenie gospodarki finansowej Klubu zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami.

Rozpatrywanie spraw wynikłych pomiędzy członkami Klubu.

§21

1.W przypadku naruszenia postanowień Statutu Zarządowi przysługuje prawo nakładania kar w postaci:

Upomnienia

Zawieszenia

Wykluczenia

2.Od nałożonej kary członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od daty powiadomienia o ukaraniu.

§22

Zarząd ma prawo nagradzania i wyróżniania zasłużonych dla Klubu.

§23

Tryb postępowania dyscyplinarnego i wyróżnień określa regulamin uchwalony przez Zarząd Klubu.

§24

Komisja Rewizyjna składa się z 2 – 3 osób , w tym przewodniczącego.

Komisja Rewizyjna kontroluje całokształt działalności Klubu.

W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Klubu pełniący funkcje etatowe, lub członkowie Zarządu Klubu.

Członkowie Komisji Rewizyjnej zbierają się w miarę bieżących potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku.

Komisja Rewizyjna wnioskuje na Walnym Zebraniu sprawozdawczo – wyborczym o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Rozdział VI

Majątek i fundusze

§25

Na majątek składają się ruchomości i fundusze.

§26

Na fundusze składają się:

składki członkowskie,

darowizny i zapisy,

dotacje na zadania zlecone przez samorządy powiatu, gminy i miasta,

inne wpływy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Hit Counter provided by Email Lists