Regulamin

ORGANIZATORZY: KLUB ROWEROWY „Gravity Revolt”

a także:

KLUB SPORTOWY „LIMANOWA FORREST”

&

URZĄD MIASTA LIMANOWA

ZAPRASZAJĄ NA:

„VII. Limanowa Downhill Challenge”

(Łysa Góra -785 m. n.p.m.w Limanowej)

/rowery zjazdowe:Hardtail i Hobby Full – ok. 1,2 km zjazd/

Data: 13 i 14 sierpień 2016 r. (sobota niedziela)

– pod patronatem:BURMISTRZA MIASTA LIMANOWA

MIEJSCE: „Kamieniołom” pod Łysą Górą w Limanowej, zapisy do godz. 12:00. w sobotę oraz wyjątkowo w niedzielę. CEL:

Promowanie Limanowej jako miasta przyjaznego młodemu pokoleniu. Wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach. Popularyzacja wśród młodzieży jazdy na rowerach, jako aktywnej i alternatywnej formy spędzania wolnego czasu. Ukazanie młodych ludzi, którzy zjeżdżają na rowerach zjazdowych DH, jako uprawiających tę unikalną dyscyplinę – jak każdy inny sport, hartujący ducha i promujący pozytywne postawy.

PLAN:

BIURO ZAWODÓW:„Kamieniołom” pod Łysą Górą w Limanowej (przy Mecie zawodów)

Sobota : Zapisy : 9.00 – 12.00 Treningi od 10 do 17.00

Niedziela

Godzina: 08:00-10:30 – zapisy oraz treningi Godzina: 11:00-11:30 – wywożenie rowerów na Start (na szczyt Łysej Góry w Limanowej) Godzina: 11:45-15:00 – Przejazdy mierzone Godzina: 16:00-16:30 – ogłoszenie wyników i zakończenie (w Kamieniołomie pod Łysą Górą w Limanowej) Godzina: 17:00-20:00 – „After-party” (kiełbaska i herbata) dla chętnych uczestników, organizatorów i kibiców. ZAWODY PRZEPROWADZONE BĘDĄ W NASTĘPUJĄCYCH KATEGORIACH i KONKURENCJACH:

1. PRO – mężczyźni zawodnicy z licencją Elita PZKol, ur. 1997r. i wcześniej zawodnicy z licencją PZKol Junior lub Junior Młodszy ur. 1998 2001r.

2. Masters -Master I zawodnicy z licencją Masters PZKol, urodzeni 1985 1976r.Masters II zawodnicy z licencją Masters PZKol, urodzeni 1976r. i wcześniej zawodnicy bez licencji, urodzeni 1986r. i wcześniej.

3. Kobiety- zawodniczki z licencją PZKol (lub bez licencji), Juniorka lub Juniorka Młodsza, ur.2001r. i wcześniej,

4. Hobby full – zawodnicy ur. 1997r. i wcześniej, posiadający rower w pełni amortyzowany,

5. Hobby junior – zawodnicy, ur. 1998-2001r.

6. Hobby hardtail – zawodnicy ur. 1997r. i wcześniej, posiadający rower bez tylnego amortyzatora.

7. Young Guns – zawodnicy ur. 2004-2002r., tylko zawodnicy, którzy ukończyli 12 rok życia

 

 

Najlepsze 3 miejsca – z każdej kategorii nagrodzone zostaną pucharami i nagrodami rzeczowymi!!!

Miejsca od 4-6 dyplomami.

Pamiątkowe numery startowe – dla wszystkich uczestników!!!

ZGŁOSZENIA-poprzez formularz na stronie :

Wpisowe 40 zł. –na miejscu w dniu zawodów. Możliwość zapisów również w dniu zawodów. Obowiązuje jednak limit zawodników do 100 osób – decyduje kolejność zgłoszeń! Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów. Uczestnik ma prawo do 4 wyjazdów na szczyt Łysej Góry wraz z rowerem podczas zawodów. (niedziela)

Treningi sobota – karnet na wyjazdy – całodniowy – 30 zł. Płatne w biurze zawodów.

Impreza ma charakter otwarty -zarówno dla zawodników z licencją „PZKol” jak i amatorów.

Prawo uczestnictwa- w zawodach mają osoby pełnoletnie oraz poniżej 18 lat, jeśli przedstawią pisemną zgodę rodziców, będą posiadać swój sprzęt, umiejętności i przede wszystkim:OBOWIĄZKOWO! -sprawny rower, kask pełny – integralny, ochraniacze zabezpieczające

(nakolanniki, ochraniacze na łokcie, ochraniacz kręgosłupa-żółw) oraz rękawiczki.

Wypełniając kartę zgłoszeniową – uczestnik akceptuje poniższą klauzulę:

Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów, nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zdrowotnego od organizatora lub jego zleceniodawców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Organizator – dołoży wszelkich starań: w celu zapewnienia bezpieczeństwa na zawodach (jak pomoc medyczna, służby porządkowe, zabezpieczenie trasy przejazdu,wolontariusze, itp.). Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych, sędziów oraz warunków Regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa w w/w zawodach. Mój stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w zawodach „VI. Limanowa Downhill Challenge” (16 sierpień 2015), bez ryzyka utraty zdrowia bądź życia. Zapoznałem się z formułą zawodów i z przeszkodami na trasie. Jestem świadomy zagrożeń wynikających z uczestnictwa w zawodach. Posiadam ważne ubezpieczenie w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia oraz kontuzji sportowych. Nie jestem i nie będę podczas zawodów pod wpływem alkoholu, środków psychoaktywnych, bądź innych substancji wywierających niekorzystny wpływ na zdolność oceny sytuacji i ryzyka związanego w uczestnictwu w zawodach. W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat, wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie podpisu (pismo to dostępne jest na stronie: www.gravityrevolt.org i www.forrestlimanowa.pl). Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami Regulaminu zawodów i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych(Dz.U.Nr 133, poz.883).

Zasady rozgrywania :Czas mierzony jest w dwóch przejazdach, do klasyfikacji liczy się lepszy czas przejazdu. Zawodnicy startują w odstępach jedno-minutowych. W przypadku dużej ilości uczestników odstęp może ulec skróceniu. Niestawienie się na start grozi dyskwalifikacją. Zawodnicy startują z numerami dostarczonymi przez organizatora, umieszczonymi na kierownicy z przodu roweru. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decydują organizatorzy.

Na trasie zawodów–rozstawieni będą porządkowi sygnalizujący niebezpieczeństwa na trasie. Postanowienia Końcowe:

1.Uczestnicy zawodów są zobowiązani do ubezpieczenia się we własnym zakresie;

2.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich:

3.Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów);

4.Organizator zapewnia wszystkim zawodnikom biorącym udział w zawodach niezbędną opiekę medyczną na czas trwania zawodów;

5.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje, wypadki na trasie, kradzieże;

6.Osoby (po zakończeniu zapisów) bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasie

zawodów będą usuwane z trasy przez obsługę techniczną;

7.Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów;

8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie „siły wyższej”;

9.Wszyscy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy zjazdu i szczególną troskę o środowisko naturalne;

10. Zawodnicy zobowiązani są do zachowania kultury osobistej i przestrzegania zasad ‘fair play’;

11 Wszyscy uczestnicy zobowiązani są zapoznać się z powyższym REGULAMINEM, który znajduje się na stronie Klubu Rowerowego GRAVITY REVOLT:www.gravityrevolt.org i Klubu Sportowego LIMANOWA FORREST:www.forrest-limanowa.pl i przestrzegać go podczas zawodów. Brak jego znajomości nie będzie uznawany jako wytłumaczenie;

Do ostatecznej interpretacji powyższego Regulaminu – uprawniony jest jedynie ORGANIZATOR. UWAGA! Jeśli w dniu zawodów pogoda będzie bardzo błotna, termin zawodów może ulec zmianie. W razie wątpliwości i pytań, kontakt telefoniczny do organizatora : 792 210 248.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Hit Counter provided by Email Lists