Regulamin

 

 

ORGANIZATORZY:

 

KLUB ROWEROWY „Gravity Revolt”

 

a także:

KLUB SPORTOWY „LIMANOWA FORREST”

&

URZĄD MIASTA LIMANOWA

 

ZAPRASZAJĄ NA:

 

„IV. Limanowa Downhill Challenge”

(Łysa Góra – 785 m. n.p.m. w Limanowej)

/rowery zjazdowe: Hardtail i Hobby Full – ok. 1,5 km zjazd/

Dnia: 4 sierpnia 2013 r. (niedziela)

 

 

– pod patronatem: BURMISTRZA MIASTA LIMANOWA

MIEJSCE: „Kamieniołom” pod Łysą Górą w Limanowej,  zapisy do godz. 11:00.

 

CEL:

Promowanie Limanowej jako miasta przyjaznego młodemu pokoleniu. Wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach. Popularyzacja wśród młodzieży jazdy na rowerach, jako aktywnej i alternatywnej formy spędzania wolnego czasu. Ukazanie młodych ludzi, którzy zjeżdżają na rowerach zjazdowych DH, jako uprawiających tę unikalną dyscyplinę – jak każdy inny sport, hartujący ducha i promujący pozytywne postawy.

 

PLAN:

BIURO ZAWODÓW: „Kamieniołom” pod Łysą Górą w Limanowej (przy Mecie zawodów)

Godzina: 08:00-11:00 – zapisy oraz treningi (pozwolenie od Rodziców / 35 zł. wpisowego)

Godzina: 11:00-12:00 – wywożenie rowerów na Start (na szczyt Łysej Góry w Limanowej)

Godzina: 12:00-17:00 – start zawodów

Godzina: 17:00-17:30 – ogłoszenie wyników i zakończenie (w Kamieniołomie pod Łysą Górą w Limanowej)

Godzina: 17:30-20:00 – „After-party” (kiełbaska i herbata) dla chętnych uczestników, organizatorów i kibiców.
ZAWODY PRZEPROWADZONE BĘDĄ W NASTĘPUJĄCYCH KATEGORIACH i KONKURENCJACH:

 

   
HARDTAIL:                      FULL SUSPENSION:
 Downhill – “hardtail” (bez podziału wiekowego)– Rower bez tylnego zawieszenia, tzw. „hardtail”.  Downhill – “hobby junior” (1995 i młodsi)– Rower w pełni amortyzowany, tzw. „full”.
 Downhill – “hobby full” (1994 i starsi)– Rower w pełni amortyzowany, tzw. „full”.
 Downhill – „Pro” – (zawodnicy posiadający ważną licencję PZKOL) – Rower w pełni amortyzowany, tzw. „full”.
 Dirt jumping – “Whip Contest(„najlepszy Whip ” – dla wszystkich chętnych biorących udział zawodników!)

 

Najlepsze 3 miejsca – z każdej kategorii nagrodzone zostaną pucharami i nagrodami rzeczowymi!!!

Miejsca od 4-6 dyplomami.

Pamiątkowe medale i numery startowe – dla wszystkich uczestników !!!

 

ZGŁOSZENIA  poprzez formularz na stronie : race-timing.pl

 

Wpisowe 35 zł. – na miejscu w dniu zawodów. Możliwość zapisów również w dniu zawodów. Obowiązuje jednak limit zawodników do 100 osób – decyduje kolejność zgłoszeń! Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów. Uczestnik ma prawo do 2 wyjazdów na szczyt Łysej Góry wraz z rowerem podczas zawodów.

Impreza ma charakter otwarty – zarówno dla zawodników z licencją „PZKol” jak i amatorów.

Prawo uczestnictwa – w zawodach mają osoby pełnoletnie oraz poniżej 18 lat, jeśli przedstawią pisemną zgodę rodziców, będą posiadać swój sprzęt, umiejętności i przede wszystkim: OBOWIĄZKOWO! – sprawny rower, kask pełny – integralny, ochraniacze zabezpieczające (nakolanniki, ochraniacze na łokcie, ochraniacz kręgosłupa-żółw) oraz rękawiczki.

 

Wypełniając kartę zgłoszeniową – uczestnik akceptuje poniższą klauzulę:

Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów, nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zdrowotnego od organizatora lub jego zleceniodawców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Organizator – dołoży wszelkich starań: w celu zapewnienia bezpieczeństwa na zawodach (jak pomoc medyczna, służby porządkowe, zabezpieczenie trasy przejazdu, wolontariusze, itp.). Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych, sędziów oraz warunków Regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa w w/w zawodach. Mój stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w zawodach „IV. Limanowa Downhill Challenge” (4 sierpnia 2013), bez ryzyka utraty zdrowia bądź życia. Zapoznałem się z formułą zawodów i z przeszkodami na trasie. Jestem świadomy zagrożeń wynikających z uczestnictwa w zawodach. Posiadam ważne ubezpieczenie w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia oraz kontuzji sportowych.

Nie jestem i nie będę podczas zawodów pod wpływem alkoholu, środków psychoaktywnych, bądź innych substancji wywierających niekorzystny wpływ na zdolność oceny sytuacji i ryzyka związanego w uczestnictwu w zawodach.

W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat, wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie podpisu (pismo to dostępne jest na stronie: www.gravityrevolt.org i www.forrest-limanowa.pl). Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami Regulaminu zawodów i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883).

 

Zasady rozgrywania: Czas mierzony jest w dwóch przejazdach, do klasyfikacji liczy się lepszy czas przejazdu. Zawodnicy startują w odstępach jedno-minutowych. W przypadku dużej ilości uczestników odstęp może ulec skróceniu. Niestawienie się na start grozi dyskwalifikacją. Zawodnicy startują z numerami dostarczonymi przez organizatora, umieszczonymi na kierownicy z przodu roweru. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decydują organizatorzy.

 

Na trasie zawodów  rozstawieni będą porządkowi sygnalizujący niebezpieczeństwa na trasie.

 

Postanowienia Końcowe:

1      Uczestnicy zawodów są zobowiązani do ubezpieczenia się we własnym zakresie;

2      Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich:

3        Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich  na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów);

4        Organizator zapewnia wszystkim zawodnikom biorącym udział w zawodach niezbędną opiekę medyczną na czas trwania zawodów;

5        Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje, wypadki na trasie, kradzieże;

6        Osoby (po zakończeniu zapisów) bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasie zawodów będą usuwane z trasy przez obsługę techniczną;

7        Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów;

8        Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie „siły wyższej”;

9        Wszyscy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy zjazdu i szczególną troskę o środowisko naturalne;

10    Zawodnicy zobowiązani są do zachowania kultury osobistej i przestrzegania zasad ‘fair play’;

11    Wszyscy uczestnicy zobowiązani są zapoznać się z powyższym REGULAMINEM, który znajduje się na stronie Klubu Rowerowego GRAVITY REVOLT: www.gravityrevolt.org Klubu Sportowego LIMANOWA FORRESTwww.forrest-limanowa.pl i przestrzegać go podczas zawodów. Brak jego znajomości nie będzie uznawany jako wytłumaczenie;

 

Do ostatecznej interpretacji powyższego Regulaminu – uprawniony jest jedynie ORGANIZATOR.

 

UWAGA! Jeśli w dniu zawodów pogoda będzie bardzo błotna, termin zawodów może ulec zmianie.

W razie wątpliwości i pytań, kontakt telefoniczny do organizatora: tel. 792-210-248.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Hit Counter provided by Email Lists